KKK

Mis?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekti- ja probleemõppel põhinev 6 EAPne (=156 töötundi) ainekursus, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja/või ülikooliväliste partneritega teostavad interdistsiplinaarse (erialasid lõimiva) probleemipüstitusega projekte.

Õpitegevuse keskmeks on üliõpilaste huvist/erialast valitud projekt. Ühe projektiga võib kokku liituda kuni 18 üliõpilast, kes hiljem jagunevad väiksematesse 6-liikmelistesse rühmadesse. Mõnes projektis võivad 18-liikmelisest meeskonnast moodustatud 6-liikmelised alarühmad projekti keskel muutuda ning toimub koostöö ka rühmade vahel. 

Rühmadesse jagunemine võib toimuda:

 • alateema valiku põhjal - üliõpilased saavad ise valida millise alateema või probleemiga soovivad tegelevad ning selle järgi kujunevad väiksemad grupid.
 • erialaste oskuste põhjal - grupid moodustatakse vastavalt üliõpilaste erialaoskustele.
 • segarühmad - õppejõud määrab ise rühmad, et koos töötaksid üliõpilased erinevatelt erialadelt.

Kõikidel juhtudel kehtib reegel, et 6-liikmelises grupis töötavad üheskoos kolme eri õppekava üliõpilased. 

Õppeaines osalemiseks tuleb ELU veebilehel valida endale meelepärane projekt ning sellega liituda (liitumiseks tuleb sisse logida ja  kasutada TLÜ ÕIS kontot). Projektidega liitumine on avatud akadeemilise kalendris märgitud kuupäevade järgi. ÕISis ELU ainesse eraldi registreerimist ei toimu ning ELU lisatakse üliõpilaste õpingukavadesse õppeaine koordinaatorite poolt.

Üliõpilane saab ka ELU projekti ise juhendada (loe rohkem "Kuidas?":

YID6001.YM ELU - erialasid lõimiv uuendus õppeaine raames. Üliõpilane võtab ELU õppeainet esimest korda, aga soovib projekti juhendada.
YID6002.YM ELU projekti juhendamine õppeaine raames. Üliõpilane peab olema läbinud esimese ELU õppeaine. Juhendav üliõpilane on kas ELU projekti idee autoriks või jätkab varasemal semestril algatatud ELU projekti juhendamist.
Mõlema õppeaine korral peab üliõpilane:

 • registreerima oma projekti idee elu.tlu.ee hiljemalt eelmise semestri teise kontaktõppe perioodi lõpuks (kuupäev märgitud akadeemilises kalendris);
 • leidma (või pöörduma ELU koordinaatorite poole) endale mentor-õppejõu Tallinna Ülikooli õppejõudude hulgast;
 • omama teadmisi projektijuhtimisest (sh ajaplaneerimine, rollide jaotamine, vastutuse võtmine) ja meeskonnatöö protsessidest, olema valmis juhtima 6-liikmelist üliõpilaste gruppi.

ELU õppeaine hindamine on mitteeristav ning arvestuse saamise eelduseks on kokkulepitud mahus ELU ainekaardil väljatoodud kohustuslike tööde ja projekti sisuliste tegevuste elluviimiseks vajalike tööde täitmine.

Lisainformatsiooni leiab:

Milleks?

Projektipõhine õpe on interdistsiplinaarsete probleemide lahendamiseks sobivaim meetod, kus õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse. ELU projektiga liitunud üliõpilastel tuleb erinevate erialade teadmisi omavahel siduda, mis omakorda nõuab ühise aja leidmist, eesmärkides ja tegevustes kokkuleppimist ning realistliku ajakava koostamist.

Interdistsiplinaarse projektõppe käigus omandatavad oskused  - loovus, meeskonnatöö, juhtimisoskus, kohanemisvõime, kriitiline ja erialasid lõimiv mõtlemisoskus, mis on aluseks ülikoolilõpetaja professionaalseks arenguks.  

Millal?

ELU õppeainet tutvustatakse bakalaureuseastmes 1. semestril aines Õppimine kõrgkoolis. Üliõpilastel on ELU õppeaine õppekava nominaalplaanis välja toodud, kuid ELU võib võtta ka mõnel teisel endale sobival semestril (va bakalaureuse esimene aasta). Lisaks soovitame mitte jätta ainekursuse valikut õpingute viimasele semestrile, sest ELU kursuse 6 EAP maht nõuab üliõpilaselt küllaltki suurt sisulist ja ajalist panustamist. Üliõpilane saab õpingute jooksul positiivse hinde korral läbida ELU projekti ainult ühe korra. Enne ELU kursusel osalemist tutvu kindlasti ka ELU ainekaardil välja toodud õpiväljunditega.

ELU õppeaines väljapakutavaid projekte iseloomustab suur variatiivsus, kuna projektid mille vahel valida saab võib olla:

 • Uuring, mille raames kogutakse andmeid sisendiks uurimistööde tegemisel või probleemi lahendamisel.
 • Arendus, mille käigus leitakse uudne lahendus mõne teenuse, toote, keskkonna või eseme väljatöötamiseks, kaasates protsessi ka sihtrühma arvamused.
 • Üritus, mille raames korraldatakse hariva eesmärgiga teemapäevasid või nädalaid ning mille kavandamisse ja läbiviimisse on üliõpilased kaasatud.
 • Looming, mille eesmärgiks on luua loomingulisi, innovaatilisi lahendusi.

Õppeaines osalemiseks tuleb ELU veebilehel valida endale meelepärane projekt ning sellega liituda (liitumiseks tuleb sisse logida ja  kasutada TLÜ ÕIS kontot)

Projektiga liitumisel:

 • vali projekt, mille kohtumiste ajad sobivad Sinu tunniplaaniga;
 • vali projekt, mille teema on Sinu jaoks motiveeriv ning väljakutset pakkuv;
 • vali projekt, mis on uudne teadmiste ja sisu poolest või pakub Sulle võimalust oma erialateadmisi täiendada;
 • küsi julgelt projekti juhendajalt täiendavat infot projekti sisu, tegevuste ja kohtumisaegade kohta.  

ELU projekt saab alguse, kui sellega on liitunud 6 üliõpilast vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Ühe projekti teema alla võib kokku liituda kuni kolm 6-liikmelist rühma, kes hakkavad tegelema erinevate alateemade lahendamisega. Arvestada tuleb, et ELU projektis saavad kokku erineva haridustaseme (koos on nii bakalaureuse kui ma magistriastme üliõpilased), kultuuritausta, tunniplaanide ja kogemustega inimesed.

Kellega?

ELU projektides toimub õppimistegevus 6 - liikmelistes meeskondades. ELU projektis toimub ülesannete jaotamine kindla rollijaotuse alusel. Rollid selgitatakse välja esimesel või teisel kohtumisel, kus oodatakse, et üliõpilane valib ise millise rolli ja õpiülesande eest ta soovib vastutada.

Selleks, et rühmatöö toimiks, planeeritakse piisaval arvul näost-näkku kohtumisi, lepitakse kokku rühmatööks sobivad keskkonnad (nt Facebook, GoogleDrive, Trello jne) ning tagasiside saamise võimalused. Üliõpilane peab rühmatöös osalemiseks (ajurünnakud, diskussioonid, arutelud) koguma piisaval hulgal taustateadmisi, milleks võivad juhendajapoolsed soovituslikud lisamaterjalid, kui ka üliõpilaste endi poolt leitud allikad.

Õppijad ei ole passiivsed vastuvõtjad, vaid õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse. ELU õppeaine loob üliõpilaste vahel sideme, kuna uute teadmiste loomine ja vastutus projekti edukuse ees lasub õppijatel.

ELU projekti õppimistegevuste hulka kuulub:

 • küsimuste küsimine
 • teistega arutamine
 • informatsiooni otsimine
 • millegi uue proovimine
 • tegevuste analüüsimine ja
 • reflekteerimine.

Seega on projekti sisu kõrval oluline õppida probleemide lahendamise oskust, põhjendamisoskust, kriitilise mõtlemise oskust.

Kuidas?

ELU projekti ideid saab algavaks semestriks esitada semester varem ehk eelmise semestri teise kontaktõppe perioodi lõpuni.

Soovitusi projekti idee kirjapanemiseks:

 • kirjelda, lühidalt mida projekti idee endast kujutab, mis tegevusi hõlmab, milline on esialgne probleemipüstitus, eesmärk ning olulisus;
 • toon välja projekti oodatavad väljundid (nt uurimistöö, praktiline ja loominguline väljund, andmekogumine ja/või -analüüs, rakendus vms);
 • kirjelda milliseid erialasid, teadmisi ja oskusi on projekti interdistsiplinaarsuse tagamiseks vaja;
 • kirjelda millised on ootused projektis osalejatele: mis, millal, kus;
  lisa visuaale, videosid või reaalseid näiteid, mis muudavad probleemi projektis osalejate jaoks autentseks;
 • pane paika projekti kestus (üks või kaks semestrit);
 • määra vastuvõetavate üliõpilaste arv (kokku võib projektiga liituda kuni kolm 6-liikmelist rühma ehk 18 üliõpilast);
 • võimalusel lisa kohtumiste ajad, kuid neid saab hiljem muuta;
 • kirjelda kaasjuhendaja või mentorõppejõu soovi (nt eriala, uurimisvaldkond). 


Soovitusi ELU veebilehel oleva ankeedi täitmisel:

Eesmärgi püstitus: Projekti uurimisprobleem või teema on defineeritud. Välja on toodud teema olulisus. Eesmärk on püstitatud selgelt ja arusaadavalt, välja on toodud mida eesmärgi saavutamiseks tehakse, millist sihtrühma uuritakse. Lisaks tegevustele on kirjeldatud ka teadmiste omandamine.
Teaduspõhisus: Projekti eesmärk on põhjendatud toetudes teaduspõhistele allikatele ja/või varasematele uuringutele. Kirjeldatud on projekti läbiviimise metoodikat. 
Interdistsiplinaarsus: Teema nõuab vähemalt kolme distsipliini/õppekava perspektiivide lõimimist, et anda teemast kompleksem ülevaade või leida lahendus. Välja on toodud projekti teostamiseks asjakohased distsipliinid/õppekavad ja põhjendatud on kuidas ja miks seda teemat nende distsipliinide/õppekavade koostöös käsitleda.
Juhendamine: Esmakordsel juhendamisel on soovituslik kaasjuhendamisse kaasata juba varem ELU juhendanud õppejõudusid. 

Esitatud ideed vaatab üle ELU nõukoda, kes lähtub hindamisel järgmisest: 

 • selgelt sõnastatud esialgne eesmärk;
 • teema on interdistsiplinaarne ehk nõuab teadmisi erinevatest distsipliinidest ja nende lõimimist;
 • probleemipüstitus nõuab teaduspõhist lähenemist, võimaldab erinevaid lahendusvariante ja kitsendusi;
 • teema on autentne ning vajab uute teadmiste loomist, mida üliõpilasel veel ei ole;
 • esialgne väljund on motiveeriv ning aktiveerib enesejuhtimisel abil suunatult õppima; 
 • teema käsitlus aitab saavutada ELU õpiväljundid.

Missugune?

ELU õppeaines seisneb interdistsiplinaarne lähenemisviis:

 • teemapüstituses - probleemi või teema käsitlemine nõuab erialade piiride ületamist;
 • üliõpilaste koostöös - erinevate erialade õppijatel tuleb lõimida teadmisi ja oskusi ühisele  arusaamisele jõudmiseks;
 • juhendamises - erinevast valdkonnast juhendajate ja üliõpilaste koostöös.

Interdistsiplinaarse probleemi lahendamine nõuab erialade piiride ületamist ja nende vahelise ühisosa leidmist. Õppijal tuleb lõimida teadmisi ja oskusi, et näha probleemi või teema laiemat konteksti. Interdistsiplinaarsuse definitsioonil puudub kindel kokkulepitud tähendus, kuid mitmed autorid viitavad sõnale “integratsioon” ehk erinevates erialades kasutatavate meetodite, oskuste, teooriate, vaatenurkade ja teadmiste ühendamist ning sellele tuginedes uue teadmise loomist.

Interdistsiplinaarsus saavutatakse läbi protsessi, mis põhineb interdistsiplinaarsust toetavatel tegevustel nagu suhtlemine, koostöö, kriitiline mõtlemine ja teadmiste jagamine. Interdistsiplinaarsuse saavutamiseks on tähtsad näost-näkku kohtumised, rühmaarutelud ja koostöine mõtlemine ja -tegemine. Ainult nii jõutakse ühises eesmärgis kokkuleppimise ja uute teadmisteni.